Temeljem čl.18.st. Zakona o udrugama ( u nastavku teksta: Zakon), NN.74/14 od 01.10.2014, čl.20. Statuta KLO“Gromače“Krk, od 20.srpnja 2009 i izmjena i dopuna Statuta kluba liječenih ovisnika otoka Krka „Gromače“ Krk, od 17. Svibnja 2014. Godine, Skupština Udruge Klub liječenih ovisnika Gromače Krk (u nastavku teksta: Skupština) na sjednici održanoj 27.03.2015. donosi

STATUT UDRUGE
KLUBA LIJEČENIH OVISNIKA GROMAČE KRK

I. PREDMET

Članak 1.
Statutom Udruge Kluba liječenih ovisnika Gromače Krk (u nastavku teksta: Statut) uređuju se sva pitanja važna za djelovanje Kluba liječenih ovisnika Gromače Krk ( u nastavku teksta: klub) sukladno čl.13.st.3. Zakona.

II. NAZIV I SJEDIŠTE KLUBA

Članak 2.
Naziv kluba glasi: KLUB LIJEČENIH OVISNIKA GROMAČE KRK. Skraćeni naziv kluba glasi: KLO GROMAČE KRK.

Članak 3.
Sjedište kluba je u Krku, ulica Dr. Dinka Vitezića br.1. Odluku o promjeni sjedišta donosi Skupština.

III. ZASTUPANJE

Članak 4.
Klub u pravnom prometu zastupa Predsjednik kluba. Skupština može ovlastiti i drugu osobu za zastupanje kluba.

IV. IZGLED PEČATA KLUBA

Članak 5.
Pečat kluba je kvadratnog oblika, dimenzije 30×16 mm. Sa lijeve strane pečata je gromača, a sa desne strane horizontalno ispisano je naziv i sjedište kluba.

V. PODRUČJE DJELOVANJA

Članak 6.
Klub obavlja svoju djelatnost na području otoka Krka.

VI. CILJEVI

 Članak 7.
Klub je neprofitna organizacija koja se ne osniva sa svrhom stjecanja dobiti i ne obavlja gospodarsku djelatnost.
Klub je osnovan sa ciljem psihosocijalne rehabilitacije liječenih ovisnika o alkoholu i ostalim sredstvima ovisnosti (u nastavku teksta: ovisnika) i članova njihovih obitelji.
Svrha kluba je i širenje spoznaje o štetnosti zlouporabe sredstava ovisnosti u skladu s općim društvenim interesima.

VII. DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI

 Članak 8.
Za ostvarivanje cilja radi kojeg je osnovan klub obavlja slijedeće aktivnosti:
– uz pomoć stručnih voditelja provodi psihosocijalnu rehabilitaciju ovisnika i članova njihovih obitelji;
– djelovanjem članstva u obiteljima liječenih ovisnika uspostavljaju se skladni odnosi narušeni ovisnošću;
– razvija princip samopomoći i uzajamne pomoći članova i njihovih obitelji u cilju dugotrajne apstinencije;
– provodi edukacije članova i njihovih obitelji s ciljem da se što više upoznaju s vlastitom bolešću, posljedicama i načinima njenog liječenja;
– potiče kulturne, sportske aktivnost, druženja i druge aktivnosti s ciljem brže rehabilitacije i resocijalizacije članova koje će olakšati i učvrstiti njihovu apstinenciju;
– kontinuirano školovanje i usavršavanje stručnih voditelja;
– preventivni edukativni rad sa mladima na temu zlouporabe sredstava ovisnosti;
– upoznavanje stanovnika otoka Krka i šire o problemu ovisnosti i njihovo uključivanje u aktivni rad;
– obavlja i druge aktivnosti koje doprinose ostvarenju cilja radi kojeg je osnovan.

VIII. NAČIN OSIGURAVANJA JAVNOSTI DJELOVANJA KLUBA

Članak 9.

Rad kluba je javan, a javnost rada kluba osigurava se pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova kluba o svim odlukama i drugim važnim pitanjima iz djelovanja kluba.
Svi članovi kluba imaju pravo sudjelovati u radu kluba sukladno odredbama Statuta i Zakona te pravo uvida u rad tijela i odluke koje njena tijela donose.

Članak 10.
Sjednice tijela kluba ne mogu se zatvoriti za javnost, osim u izuzetnim slučajevima radi zaštite interesa maloljetnika kad je to propisano zakonom ili nekim drugim propisom, radi zaštite diskrecijskog prava ovisnika, narušavanja javnog reda i mira i ograničenog prostora u kojem se sjednica održava.

IX. ČLANOVI KLUBA

Članak 11.
Svaka fizička i pravna osoba koja to želi i koja prihvaća ciljeve radi kojih je klub osnovan i odredbe ovog Statuta može postati članom sukladno Zakonu i Statutu. Pravna osoba ostvaruje svoje članstvo u klubu putem svojeg ovlaštenog predstavnika.

Članak 12.
Klub vodi popis svojih članova.
Članstvo u klubu može biti redovno i počasno.

Članak 13.
Fizička ili pravna osoba koja želi postati redovnim članom kluba podnosi zahtjev stručnom voditelju kluba, koji ga, dajući prethodno pozitivno ili negativno mišljenje, prosljeđuje Predsjedniku kluba radi donošenja odluke o prijemu.
Fizičke osobe, liječeni ovisnici, prilažu zahtjevu otpusno pismo ovlaštene ustanove i nalaz liječnika.
Redovni članovi plaćaju članarinu u iznosu koji odredi Skupština kluba, biraju i mogu biti birani u tijela kluba, imaju pravo biti informirani o radu kluba i imaju druga prava utvrđena Zakonom, Statutom i Pravilnikom o radu kluba.

Članak 14.
Počasni član kluba može biti fizička ili pravna osoba koja je svojim djelovanjem pridonijela ostvarivanju ciljeva radi kojih je klub osnovan, a imenuje ga Skupština na prijedlog Predsjednika kluba ili najmanje 25% članova kluba.

Počasni član nema pravo glasa na Skupštini, ne može sudjelovati u biranju tijela kluba niti može biti biran u ta tijela i ima pravo biti informiran o radu kluba.

Članak 15.

Članstvo prestaje:
– istupanjem;
– isključenjem radi nepoštivanja odredbi Statuta, Pravilnika o radu kluba ili neplaćanja članarine za tekuću godinu;
– član može biti i privremeno isključen ako je u recidivu;
Odluka o isključenju člana donosi Predsjednik kluba na način predviđen za primanje članova kluba.
Odluku o privremenom isključenju donosi Predsjednik kluba na prijedlog stručnog voditelja.
Privremeno isključenje traje sve dok član od svog liječnika specijaliste ne donese nalaz sa napomenom daljnje rehabilitacije u klubu.
Protiv odluke o isključenju dopuštena je žalba u roku od 15 dana, o kojoj odlučuje Skupština na slijedećem zasjedanju. Odluka Skupštine je konačna.

X. TIJELA KLUBA

Članak 16.
Tijela kluba su Skupština, Predsjednik kluba i Nadzorni odbor

Članak 17.
Skupština je najviše tijelo upravljanja klubom.
Skupštinu čine redovni članovi kluba: Predsjednik kluba, stručni voditelji i tri predstavnika terapijskih grupa od kojih je jedan predsjednik terapijske grupe.
Mandat članova Skupštine traje četiri godine.

1.Skupština kluba:

– usvaja Statut i njegove izmjene i dopune;
– bira i razrješava osobe za zastupanje;
– bira i razrješava druga tijela kluba;
– odlučuje o povezivanju s drugim udrugama i statusnim promjenama;
– usvaja Pravilnik o radu kluba;
– usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu;
– usvaja godišnje financijsko izvješće:
– određuje i usvaja visinu članarine za tekuću godinu;
– odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine kluba;
– odlučuje i o drugim pitanjima utvrđenim Zakonom i Statutom te o pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela kluba.

Članak 18.
Skupština radi u sjednicama i donosi zapisnik o svom radu.
Sjednicom Skupštine rukovodi predsjednik kluba i potpisuje akte koje skupština donosi.
U odsutnosti Predsjednika kluba, Skupštinom predsjedava osoba koju odredi Skupština.
Zapisnik o radu Skupštine vodi zapisničar koji ga i ovjerava zajedno sa predsjednikom Skupštine.
Skupština može donositi pravovaljane odluke ako je na sjednici prisutno 3/4 članova skupštine.
Skupština može biti redovna, izvanredna i izborna.
Redovne sjednice Skupštine održavaju se jednom godišnje, a izvanredne prema potrebi. Izborna Skupština održava se svakih 4 godine najkasnije, 15 dana prije isteka mandata.
Sjednicu Skupštine saziva Predsjednik kluba ili na prijedlog najmanje 25% članova kluba.
U slučaju isteka mandata tijelima kluba, Skupštinu kluba saziva 25% članova kluba koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima kluba.

Članak 19.
2.Predsjednik kluba:

– odgovara za zakonitost rada kluba;
– pripreme nacrte akata Skupštine
– saziva sjednice Skupštine, predlaže dnevni red, priprema materijale za Skupštinu:
– vodi poslove kluba sukladno odlukama Skupštine;
– odgovorna je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća;
– dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga;
– sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun kluba;
– obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i aktima kluba.
Predsjednik kluba bira se na četiri godine i može biti ponovno biran. Predsjednik kluba po funkciji je i predsjednik Skupštine.

Članak 20.
3.Nadzorni odbor:

-Nadzorni odbor nadzire rad kluba i utvrđuje da li je rad kluba u skladu sa Zakonom, Statutom i aktima kluba, a posebno nadzor nad materijalnim i financijskim poslovanjem kluba i podnošenjem propisanih financijskih izvještaja.
Nadzorni odbor bira Skupština sastoji se od dva člana i predsjednika.
Član nadzornog odbora ne može biti predsjednik kluba.
Članovi se biraju na četiri godine i mogu se ponovo birati.

Članak 21.
Predsjednik kluba i članovi Nadzornog odbora mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka mandata ako:
-su prekršili Zakon;
-postupaju suprotno odlukama Skupštine;
-izgube poslovnu sposobnost;
U slučaju prestanka dužnosti Predsjednika kluba, do izbora novog, kao privremeni vršitelj dužnosti zamjenjuje ga stručni voditelj kluba ili predsjednik terapijske grupe.

XI. STRUČNI VODITELJ

Članak 22.

Stručni voditelj:
– samostalno vodi sastanke terapijske zajednice na temelju plana i programa psihosocijalne rehabilitacije članova kluba;
– izrađuje prijedlog plana i programa psihosocijalne rehabilitacije članova kluba:
– vodi registar članova kluba;
– prema potrebi zamjenjuje predsjednika kluba;
– obavlja i druge poslove iz djelokruga rada kluba, a u skladu sa Statutom i aktima kluba.
Stručni voditelj mora imati položeni stručni ispit za stručnog voditelja, a za svoj rad odgovoran je Predsjedniku kluba.

Članak 23.

XII. PREDSJEDNIK TERAPIJSKE GRUPE

Predsjednik terapijske grupe:

– vodi evidenciju prisutnosti članova na terapijskoj grupi;
– vodi dnevnik rada terapijske grupe:
– evidentira iznosi prijedloge članova grupe stručnom voditelju u cilju poboljšanja rada i uspješnosti grupe;
– prema potrebi zamjenjuje stručnog voditelja;
– obavlja i druge poslove iz djelokruga rada kluba, a u skladu sa Statutom i Pravilnikom o radu kluba.
Predsjednik terapijske grupe za svoj rad odgovoran je stručnom voditelju.
Predsjednika terapijske grupe bira i razrješuje Predsjednik kluba na prijedlog stručnog voditelja.
Predsjednik terapijske grupe bira se na četiri godine i može biti ponovo izabran.

XIII. IZBOR I OPOZIV LIKVIDATORA KLUBA

Članak 24.
Likvidatora kluba bira i opoziva Skupština na prijedlog Predsjednika kluba.
Likvidator može biti i osoba koji nije član kluba, a mora raspolagati odgovarajućim stručnim (financijskim i pravnim) znanjem kako bi mogao voditi brigu o raspodjeli imovine kluba.
Likvidator ima pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava kluba u visini koju određuje Predsjednik kluba nakon njegovog imenovanja.

XIV. NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM KLUBA

Članak 25.
Klub pribavlja novčana sredstva iz članarine, donacija, poklona, i proračuna regionalne i lokalne samouprave te iz drugih dopuštenih izvora i koristi ih za ostvarivanje svojih ciljeva, a o njihovoj raspodjeli odlučuje Predsjednik kluba.

Za opravdane troškove učinjene u vezi s obavljanjem djelatnosti kluba članovi kluba imaju pravo na naknadu koju odobrava Predsjednik kluba na temelju priloženih računa.

Za doprinos u ostvarivanju programa rada stručnim voditeljima daje se godišnja nagrada u visini utvrđenoj odlukom Skupštine.

Klub vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća sukladno propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva.

Izradu financijskih izvještaja vodi knjigovodstveni servis, a visina izdataka utvrđuje se ugovorom između kluba i knjigovodstvenog servisa.

XV. STATUSNE PROMJENE

Članak 26.

O statusnim promjenama kluba odlučuje Skupština usvojenom od 2/3 članova Skupštine.
Pripajanje ili spajanje ne može se provesti s udrugom čija financijska izvješća iskazuju negativni rezultat.

XVI. PRESTANAK POSTOJANJA KLUBA I POSTUPAK S IMOVINOM

Članak 27.

Klub može prestati djelovati iz razloga utvrđenih Zakonom i odlukom Skupštine usvojenom od strane 2/3 članova Skupštine.

U slučaju prestanka postojanja kluba, njena imovina se nakon ispunjenja zakonskih obaveza predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine sukladno Statutu.

Ako se u slučaju prestanka postojanja kluba iz bilo kojih razloga ne može provesti postupak s imovinom kluba koji je klub odredi svojim Statutom, preostalu imovinu stječe Grad Krk, na čijem je području sjedište kluba.

XVII. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR KLUBA

Članak 28.

Sve međusobne sporove proizašle iz članstva u klubu i aktivnostima u sklopu djelovanja kluba, članovi se obavezuju riješiti mirnim putem uz arbitražu Predsjednika kluba.

XVIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

Ovaj Statut stupa na snagu s danom donošenja na Skupštini kluba, čime se stavlja van snage Statut od 20 srpnja 2009. godine i izmjene i dopune Statuta od 17.svibnja 2014.godine.

U Krku, 27.03.2015. godine

Predsjednik skupštine:
Marijan Markič