I. PREDMET

Članak 1.
Pravilnikom o radu KLO Gromače Krk (u nastavku teksta: Pravilnik) regulira određene odredbe Statuta KLO Gromače Krk ( u nastavku teksta: Statut) koje se odnose na unutrašnji ustroj Kluba liječenih ovisnika o alkoholu i ostalim sredstvima ovisnosti ( u nastavku teksta: klub) ,tijelima kluba, članovima, stručnim voditeljima, likvidatoru kluba, imovini kluba, prestanku rada kluba i postupku sa imovinom i načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar kluba.

II. CILJEVI

Članak 2.
Klub je obiteljskog karaktera sa ciljem i djelatnostima usmjerenim na nastavak bolničkog liječenja u vidu psihosocijalne rehabilitacije članova i njihovih obitelji.

III. DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI

Članak 3.
Za ostvarivanje cilja radi kojeg je osnovan klub obavlja slijedeće aktivnosti:
– uz pomoć stručnih voditelja provodi psihosocijalnu rehabilitaciju ovisnika i članova njihovih obitelji;
– djelovanjem članstva u obiteljima liječenih ovisnika uspostavljaju se skladni odnosi narušeni ovisnošću;
– razvija princip samopomoći i uzajamne pomoći članova i njihovih obitelji u cilju dugotrajne apstinencije;
– provodi edukacije članova i njihovih obitelji s ciljem da se što više upoznaju s vlastitom bolešću, posljedicama i načinima njenog liječenja;
– potiče kulturne, sportske aktivnost, druženja i druge aktivnosti s ciljem brže rehabilitacije i resocijalizacije članova koje će olakšati i učvrstiti njihovu apstinenciju ;
– kontinuirano školovanje i usavršavanje stručnih voditelja;
– preventivni edukativni rad sa mladima na temu zlouporabe sredstava ovisnosti;
– upoznavanje stanovnika otoka Krka i šire o problemu ovisnosti i njihovo uključivanje u aktivni rad;
– obavlja i druge aktivnosti koje doprinose ostvarenju cilja radi kojeg je osnovan.

IV. TIJELA KLUBA

Članak 4.
Tijela upravljanja klubom su Skupština, Predsjednik kluba i Nadzorni odbor:
Skupština je najviše tijelo upravljanja. Sastaje se redovno jednom godišnje, a članove Skupštine čine redovni članovi kluba: Predsjednik kluba, stručni voditelji i tri predstavnika terapijskih grupa od kojih je jedan predsjednik terapijske grupe. Sjednicom Skupštine rukovodi predsjednik kluba i potpisuje akte koje skupština donosi.

U odsutnosti Predsjednika kluba, Skupštinom predsjedava osoba koju odredi Skupština. Zapisnik o radu Skupštine vodi zapisničar koji ga i ovjerava zajedno sa predsjednikom Skupštine.
Svake četiri godine je izborna Skupština kada se izabiru nova tijela upravljanja ili potvrđuju stara.
Izvanrednu skupštinu mogu sazvati članovi skupštine na temelju pisanog zahtjeva, a predsjednik je dužan istu održati u roku 30 dana.
Nakon skupštine predaje se zapisnik ovjeren od zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika koji su članovi skupštine.

Članak 5.
Predsjednik kluba odgovara za zakonitost rada kluba i zastupa klub. Predsjednik kluba po funkciji je i predsjednik Skupštine. Bira se na četiri godine i može biti biran ponovno.

Članak 6.
Nadzorni odbor nadzire rad kluba i utvrđuje da li je rad kluba u skladu sa Zakonom, Statutom i aktima kluba, a posebno nadzori nad materijalnim i financijskim poslovanjem kluba i podnošenjem propisanih financijskih izvještaja.
Nadzorni odbor bira Skupština sastoji se od dva člana i predsjednika. Član nadzornog odbora ne može biti predsjednik kluba. Članovi se biraju na četiri godine i mogu se ponovo birati.

V. ČLANOVI KLUBA

Članak 7.
Članom kluba može postati svaka pravna ili fizička osoba Republike Hrvatske ako za to ima zakonske uvjete. Ovisnici o alkoholu ili drugim sredstvima ovisnosti mogu postati članom kluba nakon završenog bolničkog liječenja uz predočenje nalaza i mišljenja specijaliste psihijatra ili na temelju sudske odluke. Prije pristupanju članstvu moraju biti upoznati od strane stručnog voditelja sa načinom rada u klubu, svojim pravima, obvezama i odgovornosti i ispuniti pristupnicu. Nakon mjesec dana probnog roka dobije se članska iskaznica i knjižica prisutnosti na sastancima.

Članak 8.
Obveze članova su:
– da redovito prisustvuju sastancima kluba zajedno sa članovima uže obitelji;
– da u slučaju nemogućnosti dolaska najkasnije dan prije održavanja sastanka obavijeste predsjednika ili stručnog voditelja grupe;
– da se u slučaju recidiva jave liječniku psihijatru;
– da sa svojim aktivnošću sudjeluje u ostvarivanju ciljeva kluba;
– da svladaju osnovna znanja iz alkoholizma i drugih ovisnosti, a zatim se neprestano usavršavaju te svoja znanja prenose na nove članove;
– da redovito posjećuju svojeg psihijatra i o tome obavještavaju stručnog voditelja (potrebno je donijeti kopiju nalaza i mišljenja);
– da pružaju svakovrsnu pomoć jedni drugima u očuvanju apstinencije i oporavku;
– da redovito plaćaju članarinu.

Članak 9.
Prava članova su:
– da neposredno ili putem predstavnika sudjeluju i odlučuju u tijelima kluba;
– da budu birani u tijela kluba;
– da traže pomoć od članova i stručnog voditelja u cilju održavanja apstinencije i oporavka;
– članovi kluba imaju pravo na diskreciju;
– da dobiju priznanje za 1,2,3,4,5 i 10 godina kontinuirane apstinencije i aktivnog rada u klubu.

Članak 10.
Članstvo kluba prestaje:
– svojevoljnim istupanjem;
– isključenjem radi nepoštivanja odredbi Statuta, Pravilnika o radu kluba ili neplaćanja članarine za tekuću godinu;
– nakon tri uzastopna neopravdana izostanka;
– nakon učestalih neopravdanih izostanka;
– član može biti i privremeno isključen ako je u recidivu;
Odluka o isključenju i privremenom isključenju člana donosi Predsjednik u skladu sa Statutom kluba.
Protiv odluke o isključenju dopuštena je žalba u roku od 15 dana, o kojoj odlučuje Skupština na slijedećem zasjedanju. Odluka skupštine je konačna.

Članak 11.
Članarina u klubu je obavezna, podmiruje se do 15 u mjesecu. Visinu članarine određuje Skupština svake godine za vremenski period od godine dana.
Članarina služi za pokriće materijalnih rashoda kluba.

VI. STRUČNI VODITELJ

Članak 12.
Klub radi u obiteljskim grupama po 18 članova prema usvojenim projektima i programima za kalendarsku godinu. Svaka grupa ima stručnog voditelja, predsjednika grupe i blagajnika.

Članak 13.
Stručni voditelj je stručno osposobljena osoba koja provodi realizaciju programa rada kluba u cilju apstinencije i oporavka članova:
– vodi grupu i registar članova;
– predlaže i sudjeluje u izradi plana i programa rada kluba;
– kontinuirano vodi edukaciju članova;
– kontrolira zdravstveno i psihičko stanje članova;
– usmjerava, savjetuje i potiče članove kluba u apstinenciji i oporavku;
– samostalno donosi odluke u cilju apstinencije i oporavka članova;
– surađuje s predsjednikom kluba u svim aktivnostima;
– surađuje s obiteljima članova;
– koordinira radom kluba i odgovarajućih zdravstvenih ustanova, suda i policije;
– obavlja i druge poslove iz djelokruga rada u kluba, a u skladu sa Statutom i aktima kluba.
Za svoj rad odgovoran predsjedniku kluba. Stručni voditelj za svoj rad može dobiti godišnju novčanu nagradu. Odluku o visini nagrade donosi predsjednik na temelju rezultat rada stručnog voditelja i financijskoj situaciji nakon realizacije planiranih godišnjih prihoda.

VII. PREDSJEDNIK TERAPIJSKE GRUPE

Članak 14.
– vodi evidenciju prisutnosti članova;
– vodi dnevnik rada terapijske grupe;
– pomaže stručnom voditelju u radu i prema potrebi ga zamjenjuje;
– sudjeluje u edukaciji članova;
– predlaže stručnom voditelju razne aktivnosti koje olakšavaju i učvršćuju apstinenciju i oporavak članova;
– odgovoran je za red i čistoći poslovnih prostorija kluba.
Predsjednika terapijske grupe bira Predsjednik kluba na prijedlog stručnog voditelja terapijske grupe na mandat od četiri godine i može biti ponovo izabran:
Za svoj rad odgovoran je stručnom voditelju grupe.

VIII. BLAGAJNIK KLUB (terapijske grupe)

Članak 15.
– vodi evidenciju pravovremene uplate članarine;
– sastavlja tromjesečni i godišnji blagajnički izvještaj;
– prema potrebi surađuje sa knjigovodstvenim servisom;
– blagajnik terapijske grupe mjesečno podnosi blagajnički izvještaj blagajniku kluba.
Blagajnika kluba imenuje predsjednik kluba i ujedno je i blagajnik terapijske grupe u kojoj se nalazi, a ako u klubu djeluje više terapijskih grupa, blagajnika terapijske grupe imenuje stručni voditelj grupe.
Blagajnik kluba bira se na mandat od četiri godine i može biti ponovno izabran:
Blagajnik kluba za svoj rad odgovoran je predsjedniku kluba, a blagajnik terapijske grupe voditelju grupe

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.
Ovaj Statut stupa na snagu s danom donošenja na Skupštini kluba, čime se stavlja van snage Pravilnik o radu od 09.05.2008. godine.

U Krku,
Predsjednik KLO Gromače Krk
Marijan Markič